ייפוי כוח מתמשך

במהלך שנת 2016, התקבל בכנסת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. התיקון מבטא תפיסה חברתית חדשה ביחס לאנשים עם מוגבלויות אשר שמה במרכז את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונותיו. תפיסה חברתית זו מדגישה את יכולותיו של האדם ולא את מוגבלותו, את זכותו הבסיסית של כל אדם ליחס מכבד ושווה, לעצמאות ולשיתוף בקבלת החלטות הנוגעות אליו גם "במחיר" של עשיית טעויות בשיקול הדעת. ההסדרים השונים יאפשרו לאדם ולגורמי הטיפול והתמיכה בו, לבחור בפתרון המתאים ביותר לרצונו של האדם, לצרכיו וליכולותיו:

1. עריכת ייפוי כוח מתמשך מאפשרת לאדם בגיר לתכנן את עתידו בכל תחום שיבחר – רכושי/כלכלי, רפואי או אישי - ולמנות מיופה כוח שיהיה מוסמך לפעול בשמו בעתיד, כשלא יוכל עוד לקבל ולבצע החלטות בענייניו בעצמו. ייפוי כוח מתמשך ייערך בפני עורך דין שקיבל הכשרה לכך.

2. מינוי תומך בקבלת החלטות מאפשר לאדם לקבל החלטות בעצמו תוך קבלת סיוע וליווי של אדם אחר בתהליך קבלתן, בכל תחום שיבחר.

3. מינוי אפוטרופוס מתאים לאדם שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו או לקבל החלטות לגביהם, ונעשה על ידי בית המשפט. בית המשפט ימנה אפוטרופוס לאדם אם אין אמצעי אחר שיכול לסייע לו בכך, והוא יגביל את המינוי לאותם עניינים ולתקופה הנדרשים.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי הנערך בהווה אך צופה פני עתיד- האדם בוחר מרצונו, כאשר הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה, והוא לא יהיה מסוגל לעשות כן. סיבות להרעה במצבו של אדם יכולות להיות מחלות זיקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית, חבלות ראש כתוצאה מתאונה או מוגבלות אחרת הפוגעת בכושר השיפוט.

ככלל, השימוש בייפוי כוח מתמשך מתאים כאשר קיימת לאדם מעטפת תמיכה משפחתית או חברתית, והבחירה במיופה הכוח מהווה המשך טבעי למערכת יחסים של אמון וקרבה הקיימים בין הממנה למיופה הכוח (כך למשל כשהממנה בוחר בבן זוגו, ילדיו או הוריו כמיופיי כוחו).

בנוסף ניתן לבחור מיופה כוח בשל מומחיותו או מקצועיותו, למשל רו"ח או עו"ד שטיפלו בענייני הממנה או משפחתו, ואשר הוא סומך עליהם ונותן בהם אמון.

באילו נושאים יכול לחול ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך בעניינים האישיים – מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים.

בעניינים רפואיים – מתייחס לקבלת החלטות וטיפול בתחום הבריאותי, גופני.

ובעניינים הרכושיים - מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחיבויותיו של האדם.


במה דומים ובמה שונים ייפוי כוח מתמשך וייפוי כוח רגיל?

חתימה על ייפוי כוח רגיל ועל ייפוי כוח מתמשך – מחייבת יכולת להבין את משמעות ייפוי הכוח, מטרותיו ותוצאותיו. ההבדל נעוץ במועד כניסתו לתוקף ובמשך התקופה בה הוא יחול.

ייפוי כוח רגיל מיועד בדרך כלל לשימוש מיידי – הוא נכנס לתוקף עם נתינתו וממשיך להיות בתוקף כל עוד האדם שנתן אותו כשיר מבחינה משפטית. ייפוי כוח רגיל פוקע כאשר כשרותו של האדם שנתן אותו נפגעה מאד או נשללה.

לעומת זאת, ייפוי כוח מתמשך מיועד לשימוש עתידי - הוא יכנס לתוקף בעתיד אם וכאשר הממנה לא יוכל לקבל בעצמו החלטות או כשיכולתו לבצע פעולות תפגע פגיעה משמעותית. ככלל, אם מצבו של האדם דינמי, והוא משתקם ומסוגל לקבל החלטות בעצמו, מיופה הכוח אינו רשאי לפעול ולקבל החלטות בשמו.

האם ניתן למנות מספר מיופי כוח וכיצד הם יפעלו?

הממנה יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד וכן על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו. כמו כן הוא יכול למנות מספר מיופיי כוח.

הממנה יכול לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.