צוואות

צוואה - מסמך משפטי שאדם רשאי לכתוב כדי להורות על האופן שבו יחולק העיזבון שלו לאחר מותו. עזבון כולל את נכסי המקרקעין, המיטלטלין, חובות וזכויות אחרות בלתי מוחשיות שהפרט צבר במהלך חייו.

סוגי צוואות:

  1. צוואה בכתב-יד: כתב ידו של המצווה (כתב קריא), תאריך, חתימה. (אין צורך בעדים)

  2. צוואה בפני עדים (לרוב באמצעות עו"ד): תהיה בכתב, תאריך, תהיה חתומה ע"י המצווה בפני שני עדים (שאינם יורשים או בעלי עניין בצוואה), העדים יאשרו בחתימתם שאכן המצווה הצהיר בפניהם שזו צוואתו וחתם בפניהם.

  3. צוואה בפני רשות: אמירת דבר הצוואה בע"פ בפני שופט, רשם בימ"ש, נוטריון.

  4. צוואה בעל-פה: שכיב מרע או מי שרואה עצמו מול פני המוות רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים. העדים יכתבו את דברי המצווה בציון היום והנסיבות ויחתמו. צוואה בע"פ בטלה כעבור חודש לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה בחיים.

צוואה הדדית: בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג השני (צוואה אחת לשניהם או שתיים)

על פי הדין הישראלי הצוואה היא מעשה אישי, שאין לאפשר לאדם אחר כלשהו כל השפעה או התערבות בניסוחה, על אחת כמה וכמה אדם הנהנה בצוואה. התיקון לחוק מכיר באינטרס שיש לשני בני זוג בנוגע לצוואת בן זוגם. זה מבטיח בן זוג ממצב בו הוא מוריש את רכושו לבן זוגו, על מנת שזה יוריש את הרכוש לילדיהם המשותפים בבוא יומו, אך לאחר פטירת בן הזוג הראשון, משנה בן הזוג הנותר בחיים את צוואתו ומוריש את הרכוש לאחרים.

:ביטול צוואה הדדית יהיה תקף אם

.בחייהם של שני בני הזוג – המבקש לבטל ימסור הודעה בכתב לבן הזוג השני. הצוואה או הצוואות מבוטלות

.לאחר מות אחד מהם – בן הזוג שנותר בחיים יצטרך לוותר על חלקו שהיה אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של בן הזוג, ואם כבר לקח – יחזיר כל מה שלקח